Poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu účinných předpisů ČR a Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem registrace, zodpovězení vašich dotazů, poskytování benefitů, marketingové komunikace či jiné služby poskytované členům klubu. Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání. Společnost VITAR s.r.o. jako provozovatel VITAR klubu jedná zcela v souladu s právními předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity k výše uvedeným účelům.

Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou zpracovatele. Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů, v takovém případě je Vaše členství ve VITAR klubu ukončeno.